Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja i kryteria naboru:

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Rodzice dziecka zobowiązanego do rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek) lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat), niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego, w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola pierwszego wyboru można wpisać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

Do przedszkola publicznego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Będzina.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późniejszymi zmianami).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem

wpisać nazwę przedszkola (placówka pierwszego wyboru) – czyli Przedszkole Miejskie nr 6 imienia UNICEF w Będzinie
wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
wpisać nazwy placówek wychowania przedszkolnego drugiego lub trzeciego wyboru (jeżeli wnioskodawca zamierza skorzystać z prawa wskazania dodatkowych dwóch placówek)
zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
złożyć w placówce wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria

Ważne terminy

marzec, 2023

od 1 do 29 marca 2024 r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

marzec, 2023
kwiecień, 2023

od 2 do 5 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie.

kwiecień, 2023
kwiecień, 2023

8 kwietnia 2024 r.
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

kwiecień, 2023
kwiecień, 2023

od 09 do 12 kwietnia 2024 r.

Złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

kwiecień, 2023
kwiecień, 2023

15 kwietnia 2024 r.
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

kwiecień, 2023
maj, 2023

od 6 do 10 maja 2024 r.

Termin postępowania uzupełniającego

maj, 2023

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola – plik PDF
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – plik PDF
Oświadczenie o wielodzietności rodziny – plik PDF
Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej obojga rodziców (prawnych opiekunów), lub samotnego rodzica – plik PDF
Oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym – plik PDF
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola – plik PDF
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (2024/2025) – plik PDF
Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 – plik PDF
Zarządzenie Prezydenta Miasta Będzina z dnia 11.01.2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego – plik PDF