O nas

Wizja Przedszkola

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja Przedszkola

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym, i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Ponadto nasze przedszkole jest magicznym lustrem pozwalającym dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym,  spojrzeć na to co wydaje się trudne  i nie do pokonania.

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekazujmy. Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, aby samo chciało chcieć.” Janusz Korczak

Cele strategiczne przedszkola z grupami integracyjnymi

zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań
wspieranie we wszystkich sferach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów
stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności
indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi, aby wyrównywać szanse edukacyjne